Adatvédelmi irányelvek

 • Általános információk - KLP Lovasfelszerelés webáruház

  A KLP Lovasfelszerelés Kft. vállalja, hogy a webáruház vásárlóira vonatkozó adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, de automatizált (rendszer)üzenetet anélkül is küldhetünk.

  A Megrendelő hozzájárul, hogy a KLP Lovasfelszerelés Kft. a személyes adatait (név, cím, telefonszám és e-mail cím) a megrendelések nyilvántartása, teljesítése érdekében kezelje, és az ebben együttműködő személyeknek, szervezeteknek (futárszolgálat, KLP Lovasfelszerelés Kft. munkavállalói, könyvelő cég, bank) átadja. Vállaljuk, hogy az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

  Statisztikai célból a Google (Analytics szolgáltatása) rögzíti minden látogatónk böngészőjének és az oldal megtekintéséhez használt eszközének adatait, melyeket meghatározott időn belül automatikusan töröl.

  A fentieken kívül a webáruház működéséhez szükséges az oldalunk látogatóinak IP címének és böngészőjük alap tulajdonságainak ideiglenes tárolása, de ezen adatok a böngésző bezárását követően automatikusan törlődnek.

  A Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és elfogadja, hogy megtérít minden kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merült fel, amennyiben adatait nem a valóságnak megfelelően szolgáltatja.

  A KLP Lovasfelszerelés Kft. a Megrendelő hozzákerült adatait egyedül és kizárólag számlázáshoz, könyveléshez és (hírlevélre feliratkozás esetén) hírek/újdonságok közlése céljából használja és kezeli, ezeket harmadik félnek (hozzájárulás nélkül) semmilyen körülmények között semmilyen formában nem adja ki.

  A KLP Lovasfelszerelés Kft. vállalja, hogy a Megrendelő kérésére a saját adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatja, módosítja vagy törli az összes adatbázisából (ez alól kivételt képeznek azok a számlázáshoz szükséges adatok, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelezi a vállalkozást).

  Az adatok ellenőrzését, a módosítási vagy törlési folyamatot Ön is kezdeményezheti webáruházunk Tárolt adatok aloldalán.

  Tetejére
 • Bevezetés

  Az KLP Lovasfelszerelés Kft. (1112 Budapest, Rétköz u. 51/e, adószám: 13139962-2-43, cégjegyzékszám: 03-09-111032) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79860/2014.

  Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webáruház-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

  Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

  Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webáruházban), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  • g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://www.klp.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: Adatvédelmi tájékoztató

  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

  Tetejére
 • Értelmező fogalmak

  Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  Különleges adat:

  • a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely automatizált vagy nem automatizált módon végzett művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  "Álnevesítés" (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

  Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

  Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

  Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

  Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

  Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

  • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
  Tetejére
 • Alapelvek

  Az KLP Lovasfelszerelés Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

  • "jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság": a személyes adatokat jogszerűen és tisztességen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli
  • "célhoz kötöttség": a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
  • "adattakarékosság": a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségszerűségre korlátozódjanak
  • "pontosság": gondoskodik róla, hogy a személyes adatok szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse
  • "korlátozott tárolhatóság": a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
  • "integritás és bizalmas jelleg": a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  Tetejére
 • Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webáruház üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:

  A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé.

  Ezek az alapelvek: Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni. Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a webáruház működését.

  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. Az Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése, illetve előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából.

  (Személyes adat: Az adatkezelés célja)

  Jelszó (csak regisztrált felhasználó esetén): A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

  Vezeték- és keresztnév (regisztrált felhasználó és alkalmi vásárló esetén): A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  Cégnév (regisztrált felhasználó és alkalmi vásárló esetén): A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  E-mail cím (regisztrált felhasználó, alkalmi vásárló esetén és hírlevélre feliratkozók esetén): Kapcsolattartás (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon).

  Telefonszám (regisztrált felhasználó és alkalmi vásárló esetén): Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

  Számlázási cím (regisztrált felhasználó és alkalmi vásárló esetén): A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Szállítási cím (regisztrált felhasználó és alkalmi vásárló esetén): A házhozszállítás lehetővé tétele.

  A vásárlás-, regisztráció- és regisztrált felhasználó esetén, utolsó bejelentkezés időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

  Az adatkezelés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

  Az érintettek köre: Minden a weboldalon regisztrált felhasználó, minden alkalmi vásárló, illetve minden hírlevélre feliratkozott érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  • Regisztrált felhasználó esetén: A regisztráció törlésével azonnal.
  • Alkalmi vásárló esetén: A rendelés teljesítése után 14 nappal.
  • Hírlevélre feliratkozott felhasználó esetén: A leiratkozást követően azonnal.

  Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  • A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketingért, számlázásért, könyveléséért, szállításért és kapcsolattartásért felelős munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, cégnév. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • a weboldalon a Tárolt adatok aloldalon,
  • postai úton a 1112 Budapest, Rétköz u. 51/e címen,
  • e-mail útján az info@klp.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 1 309 5112 számon.

  Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:
  Cégnév: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
  Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em (White Office irodaház)
  E-mail: info@ens.hu
  Telefon: +36 30 555 1100

  Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  Tetejére
 • Információk a használt cookie-król

  Mik azok a cookie-k?

  A cookie-k (vagy sütik) olyan fájlok, amelyeket az Ön által meglátogatott weboldalak hoznak létre, hogy böngészési információkat tároljanak, például oldal beállításokat vagy kiválasztott nyelvet, stb.

  Webáruházunk azért alkalmaz cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.

  Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

  Kétféle cookie létezik: az éppen aktuálisan böngészett oldal által létrehozott saját cookie-k és a harmadik fél által biztosított cookie-k, mint a hirdetések, vagy beágyazott képek az adott oldalon.

  A saját oldalunk által létrehozott cookie-kat a megfelelő működés érdekében mindenképpen alkalmaznia kell a weboldalunknak.

  A másik típusba tartozók teszik lehetővé, annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, ezek letiltása esetén a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet az Ön számára. Amennyiben Ön elutasítja ezek használatát, ezeket tudja kikapcsolni a „Nem akarom” linkre kattintva az oldal alján megjelenő „Cookie Policy” fülnél.

  A cookie-k kezelésére, törlésére, illetve használatának letiltására minden böngészőprogram lehetőséget ad a beállítások között.

  Cookie-k kezelése

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webáruház cookie adatkezelése körében a következőket:

  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "a munkamenethez feltétlenül szükséges cookie-k", "funkcionális cookie-k a vásárlókosárhoz" és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Ezeken kívül lehetséges, hogy "harmadik fél (például közösségi oldal) által biztosított cookie-k" is megjelennek oldalainkon.

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

  Az érintettek köre: minden webáruház látogató érintett.

  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, felhasználók kényelmi beállításainak megjegyzése, statisztika készítése és a látogatók kattintásainak nyomon követése az oldalunkon.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  • automatikus bejelentkezés (csak regisztrált felhasználóknál): azonosításhoz a belépésnél (titkosított felhasználó azonosító), 60 nap után törlődik,
  • választott devizanem: 1 év után törlődik,
  • választott nyelv: 1 év után törlődik,
  • választott mérettáblázat: 1 év után törlődik,
  • látható termékek oldalanként: 1 év után törlődik,
  • php session id: böngésző bezárásával törlődik.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  Tetejére
 • Google Adwords

  Google Adwords konverziókövetés használata

  A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

  Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

  Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

  Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

  Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

  Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

  További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.com/policies/privacy

  Adatfeldolgozás a Google Adwords szolgáltatás nyújtása érdekében

  Az adatfeldolgozó adatai:
  Criteo SA
  32 Rue Blanche
  PARIS 75009
  FRANCE
  E-mail: cil@criteo.com

  Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak, pszeudonimizálnak, így személyes adat jellegük elvész. További információk: https://support.google.com/adwords/answer/6334160

  Az érintettek köre: Minden webáruház látogató érintett.

  Az adatfeldolgozás célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.

  Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatfeldolgozás.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: A személyes adatnak már nem minősülő adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Érintett alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni, hogy ne kerüljenek továbbításra a személyes adatai az adatfeldolgozó részére:

  • a weboldalon a Tárolt adatok aloldalon,
  • postai úton a 1112 Budapest, Rétköz u. 51/e címen,
  • e-mail útján az info@klp.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 1 309 5112 számon.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése.

  Tetejére
 • A Google Analytics alkalmazása

  Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google már korábban megrövidítette a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő más államokban.

  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

  A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

  Tetejére
 • Hírlevél, Direct Marketing tevékenység

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó a regisztrációkor megadott előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse.

  Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

  Az érintettek köre: Minden a hírlevélre feliratkozott érintett.

  Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  • A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
  Tetejére
 • Közösségi oldalak

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta vagy követi” a weboldalt.

  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

  Tetejére
 • Adatfeldolgozók

  Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

  A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

  Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

  Szállítás

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
   2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
   Telefonszám: +36 1 802 0265
   E-mail: info@gls-hungary.com
   Web: https://gls-group.eu/HU/eq

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

  Az érintettek köre: Minden házhozszállítást kérő vásárló érintett.

  Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhozszállítása.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Online fizetés

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  1. Wirecard Central Eastern Europe GmbH
   Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt - Austria
   Telefonszám: +43 (0)316 / 81 36 81 -1300
   E-Mail: buchhaltung.at@wirecard.com
   Web: https://www.wirecard.com/privacy-protection/
  2. PayPal Inc.
   2211 North First Street., San Jose, CA 95131. - USA
   Telefonszám: 00 1 402-935-2050
   https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

  Az érintettek köre: Minden online fizetést kérő vásárló érintett.

  Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Egyéb adatfeldolgozók

  1. Raiffeisen Bank Zrt.
   1054 Budapest, Akadémia u. 6.
   Telefonszám: +36 80 488 588
   https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok
  2. DOMKONTÓ Kft. (könyvelés)
   6000 Kecskemét, Csabagyöngye utca 46.
   Phone: +36 30 266 8335
   info@domkonto.hu
  Tetejére
 • Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

  Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel cégünkkel, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények kezelése, az utólagos bizonyíthatóság.

  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

  A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

  Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül cégünk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Tetejére
 • Adatbiztonság

  Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

  • a jogosulatlan hozzáférés,
  • a megváltoztatás,
  • a továbbítás,
  • a nyilvánosságra hozatal,
  • a törlés vagy megsemmisítés,
  • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

  • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
  • a szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
  • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

  A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

  • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
  • hitelessége és hitelesítése biztosított,
  • változatlansága igazolható legyen.

  Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

  • a számítástechnikai csalás,
  • a kémkedés,
  • a számítógépvírusok,
  • a spam-ek,
  • a hack-ek,
  • és egyéb támadások ellen.
  Tetejére
 • Az érintettek jogai

  Az Ön jogai

  Az GDPR 13-22 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében

  • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
  • a személyes adatok helyesbítését kérje;
  • a személyes adatok törlését kérje;
  • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
  • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás;
  • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
  • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja;

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

  A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy az info@klp.hu mailcímen keresztül levelet küld az adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük. Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Amennyiben regisztrált felhasználónk adatai törlésével megszűnik a regisztrációja, nem fog tudni belépni a fiókjába.

  Amennyiben az weboldalunk profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi e-mail címre küldött üzenetben jelezheti: info@klp.hu

  Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen hozzájárult, adatkezelő biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikus hozzájárulás, illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az adatokat.

  1. Hozzáférés joga
   Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
  2. Helyesbítés
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   • a személyes adatokra már nincs szükség;
   • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • ha a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte;
   • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
   Az adatot az adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
  5. A tiltakozáshoz való jog
   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  6. Az adathordozhatósághoz való jog
   Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
   • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
   • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
  Tetejére
 • Jogorvoslat

  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Tetejére
 • Bírósági jogérvényesítés

  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

  Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

  A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

  Tetejére
 • Kártérítés és sérelemdíj

  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Tetejére
 • Kapcsolódó jogszabályok

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
  • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről.
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  Tetejére